Thứ bảy, 2 tháng 7 năm 2022

Thủ tục mua lại công ty THHH một thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm sở hữu. Chủ sở hữu của công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình cho một cá nhân hoặc một tổ chức, xuất phát từ quyền của chủ sở hữu công ty theo Điều 64 Luật Doanh Nghiệp 2014.

Để thực hiện việc bán công ty thì bên bán và bên mua lại công ty phải thực hiện lập hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật với các điểu khoản liên quan. Bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Tên, địa chỉ, trụ sở của công ty bị mua lại; thủ tục và điều kiện mua lại công ty; phương án sử dụng lao động; thủ tục,điều kiện và thời hạn chuyển giao tài sản, chuyển vốn; thời hạn thực hiện việc mua lại; trách nhiệm của các bên.

Chủ sở hữu công ty phải nộp đầy đủ tiền góp vốn vào tài khoản của công ty và có xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng.

Ví dụ: Giấy xác nhận số dư của ngân hàng Sacombank

Sau khi hai bên ký kết hợp đồng và Chủ sở hữu công ty phải nộp đầy đủ tiền góp vốn vào tài khoản của công ty và có xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng. Tiến hành lập hồ sơ mua bán công ty TNHH 1 thành viên.

Hồ sơ mua bán công ty TNHH 1 thành viên bao gồm:

-         Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, do chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký).

-         Quyết định của chủ sở hữu về việc bán công ty;

-         Hợp đồng mua lại công ty bao gồm những nội dung chủ yếu sau;
+ Tên ,địa chỉ, trụ sở của công ty bị mua lại
+ Thủ tục và điều kiện mua lại công ty
+ Phương án sử dụng lao động
+ Thủ tục, điều kiện và thời hạn chuyển giao tài sản, chuyển vốn của công ty bị mua lại
+ Thời hạn thực hiện việc mua lại
+ Trách nhiệm của các bên

- Điều lệ của công ty bị mua lại
- Giấy xác nhận số dư tài khoản nói trên
- Hợp đồng chuyển nhượng vốn, các giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng vốn
- Bản sao hoặc bản gốc Đăng ký kinh doanh
- Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thủ tục mua bán công ty cần thiết và tiến hành nộp hồ sơ mua bán doanh nghiệp tại phòng Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh việc chuyển nhượng chính thức hoàn thành thì bên chuyển nhượng sẽ được kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ hợp pháp cùng các lợi ích có liên quan của bên đã chuyển nhượng.