Thứ sáu, 27 tháng 11 năm 2020

Cơ cấu tổ chức

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

Ts. Phạm Hoàng Khương


Giám đốc sàn BĐS

Phạm Song Hà

 

Cố vấn chuyên môn

Ông Lã Văn Hưởng

 

Cố vấn chuyên môn

KTS Lê Quang Thắng

Cố vấn chuyên môn

Ls. Nguyễn Văn Thái